Anunt Diamant Euroinstal

Euroinstal Bucuresti - este un jucător important în domeniul instalațiilor termice, sanitare și de ventilație, cu o experiență de peste 24 ani în domeniu.
https://euro-instal.ro

Promovarea unui obiectiv de investitii cu finantare de la buget

Promovarea unui obiectiv de investitii cu finantare de la buget

Detalii

Categorie
Articole casa si gradina
Modificat
acum 3 ani si 1 luna
Vizualizari
20100

Voteaza & Distribuie

Prezentare

Pentru realizarea proiectului sunt necesari urmatorii pasi:
- Hotarirea Consiliului Local sau Judetean dupa caz, pentru promovarea investitiei
- Acordul MF sau dupa caz hotarare de guvern si DL (documentatie de licitatie)
- Studiu de prefezabilitate
- Studiu de fezabilitate
- Licitatie de proiectare
- Proiectul tehnic si caietul de sarcini
- Licitatie de executie
- Contract de executie.


STUDIUL DE PREFEZABILITATE

Se contracteaza cu o persoana juridica de specialitate, aplicindu-se prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995

STUDIUL DE FEZABILITATE

Se elibereaza de catre contractantul desemnat conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, aprobat prin H.G. nr. 727/1993.

Avizul Consiliului tehnico-economic - organul de lucru al Delegatiei permanente din cadrul Consiliului Judetean

Certificatul de urbanism

Acordul prealabil al Ministerului de Finante, respectindu-se limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice prevazute de Legea bugetului

PROIECTUL TEHNIC SI CAIETELE DE SARCINI si DOCUMENTATIA LICITATIEI

Reprezinta documentatia scrisa si desenata pentru care se elibereaza autorizatia de construire si care face parte din documentele de licitatie, pe baza carora se intocmeste oferta.

METODOLOGIE

Privind pregatirea, urmarirea executiei si receptia obiectivelor de investitii a caror investitori sunt consiliile locale comunale, orasenesti si municipale, precum si regiile, institutiile sau societatile subordonate acestora sau consiliului judetean, investitii pentru care se aloca fonduri partial sau integral prin transfer de la bugetul de stat sau din sursele proprii ale consiliului judetean.

CAPITOLUL I - Prevederi generale

1. La elaborarea prezentei metodologii s-au avut in vedere prevederile legale in domeniul investitiilor, inclusiv \"Normele metodologice privind continutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare - al documentatiilor de licitatie al ofertelor si al contractelor pentru executia investitilor\" aprobate prin Ordinul M.F. nr. 1743/09.09.1996 si al M.L.P.A.T. nr. 89/N/26.09.1996 si publicate in Monitorul Oficial nr. 232/bis/26.09.1996, denumite in continuare Norme M.F. - M.L.P.A.T.

2. Persoanele juridice achizitoare, respectiv consiliile locale comunale orasenesti si municipale precum si regiile, institutiile sau societatile subordonate acestora sau consiliului judetean, sunt denumite in continuare investitori.

3. Investitorii au obligatia de a asigura desfasurarea activitatii de investitii conform prevederilor legale si conform prezentei metodologii, in caz contrar pe linga sanctiunile prevazute de lege, Consiliul Judetean isi rezerva dreptul de a lua masurile ce se impun pentru a intra in legalitate.

CAPITOLUL II - Eliberarea, avizarea si aprobarea documentatiilor pentru obiective de investitii

1. Eliberarea documentatiilor in faza de studiu de prefezabilitate (SPF), studiu de fezabilitate (SF), respectiv proiect tehnic si caiete de sarcini (PT si CS), se face cu respectarea preederilor Cap. I, pct. 1 din Normele M.F-M.L.P.A. T.

2. Continutul documentatiilor va respecta cadrul continut stabilit prin Normele M.F. - M.L.P.A. T., respectiv Cap. II, pct. 1 pentru SPF, Cap II, pct. 2 pentru SF si Cap. II, pct. 3 pentru PT si CS.

3. SPF elaborat si aprobat (insusit) de investitor, se depune la Consiliul Judetean in vederea anlizarii si avizarii in Consiliul tehnico - economic (CTE).

4. Dupa obtinerea avizului CTE la SPF, investitorul solicita consiliului judetean, alocarea fondurilor necesare elaborarii S.F.

5. Cuprinderea in listele anuale de \"plati proiecte\" se face la propunerea Directiei de urbanism si amenajarea teritoriulu, a Directiei programe - prognoze, buget -finante, a Comisiei de dezvoltare urbanistica si a Comisiei programe si studii economico-sociale.

6. La elaborarea propunerii privind lista anuala de plati proiecte, se vor avea in vedere urmatoarele:

Valoarea necesara elaborarii studiului de fezabilitate(SF) rezultata din evaluarile facute de la SPF - avizat si aprobat;

Necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a investitiei;

Urgenta lucrarilor de investitii pentru care se propune elaborarea studiului de fezabilitate;

Volumul lucrarilor in executie la nivelul Consiliului Judetean si la nivelul investitorului (solicitantului);

Volumul obiectivelor de investitii cu documentatie (SF) elaborata, avizata si aprobata la nivelul Consiliului Judetean si la nivelul investitorului (solicitantului);

Volumul anual al fondurilor ce se pot aloca pentru investitii la nivelul Consiliului Judetean si la nivelul investitorului (solicitantului).
7. Nu se vor aloca fonduri pentru elaborarea SF in cazul in care Consiliul Judetean sau investitorul nu pot asigura in continuare finantarea executiei obiectivului de investitii.

8. Dupa cuprinderea in listele de \"plati proiecte\" si asigurarea fondurilor de proiectare, investitorul va proceda la licitarea proiectarii sau cererii de oferta pentru proiectare conform H.G. nr. 727/1993.

9. In Comisia de licitatie, respectiv in Comisia de analizare a ofertelor, va participa un reprezentant al Consiliului Judetean numit prin dispozitia presedintelui.

10. Anuntarea licitatiei se va face de catre investitor numai dupa verificarea documentatiei de licitatie de catre D.U.A.T.L.P. a Consiliului Judetean.

11. Dupa elaborarea Studiului de fezabilitate si obtinerea tuturor avizelor legale, investitorul depune documentatia la CTE a Consiliului Judetean si impreuna cu proiectantul o prezinta si sustine in vederea obtinerii avizului CTE.

12. Studiul de fezabilitate avizat de CTE al Consiliului Judetean urmeaza in continuare filiera legala privind avizarea de catre Ministerul de Finante (sau Comisia Interrninisteriala) si aprobarea

CAPITOLUL III - Cuprinderea lucrarilor in listele de investitii.

1. Investitorii vor solicita Consiliului Judetean cuprinderea in listele anuale de investitii a lucrarilor noi, numai pentru acele lucrari care au SF aprobat conform Cap.II din prezenta metodologie.

2. Nu vor fi cuprinse in listele anuale lucrarile noi care nu au aviz CTE, chiar daca sunt avizate de M.F. si aprobate. Fac exceptie lucrarile care au SF avizat si aprobat inainte de intrarea in vigoare a prezentei metodologii

3. Propunerile de program anuale de investitii se vor prezenta spre aprobare Consiliului Judetean de cate Directia Buget - finante si D.U.A.T.L.P., cu avizul comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 2 ale Consiliului Judetean

La intocmirea propunerilor se vor avea in vedere principiile generale enuntate le Cap. II pct. 6.

4. Pentru lucrarile cu valoare mare sau de complexitate deosebita, care au un ciclu mai lung de proiectare, se va cuprinde in primul an fondurile necesare elaborarii proiectului tehnic si a caietului de sarcini (PT si CS) si eventual pentru documentatii de licitatie (DL), in anul urmator fiind necesar sa se asigure fondurile pentru primul an de executie.

CAPITOLUL IV - CONTRACTAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

1. Angajarea investitorului in etapa de contractare a executiei investitiei, presupune urmatoarele etape obligatorii:
- elaborarea documentelor de licitatie;
- asigurarea surselor de finantare pentru executie;
- obtinerea autorizatiei de construire;
- lansarea licitatiei;
- desfasurarea licitatiei;
- adjudecarea executiei investitiei in favoarea constructorului castigator;
- incheierea contractului de executie;
- deschiderea finantarii executiei.

2. la realizarea acestor etape investitorii vor respecta prevederile Normelor M.F.- M.L.P.A.T. cuprinse in Cap. I pct. 2, 3, 4, 5; Cap. II, pct. 3. Cap. III, Cap. IV si Cap. V

3. In comisia de licitatie a executiei sau de analizare a ofertelor de pret, va participa un reprezentant al Consiliului Judetean numit prin dispozitia presedintelui.

4. Anuntarea licitatiei se va face de catre investitor numai dupa verificarea documentatiei de licitatie de catre D.U.A.T.L.P. a Consiliului Judetean.

CAPITOLUL V - Urmarirea executiei si decontarea lucrarilor.

1. Urmarirea executiei lucrarilor calitativ si cantitativ, se va face de catre investitor cu respectarea prevederilor legale si a Normelor M.F. - M.L.P.A.T., Cap. I pct. 6. prin diriginte de santier sau consultanta

2. Pentru verificarea modului in care investitorii isi indeplinesc atributiile privind executia lucrarilor si utilizarea fondurilor alocate, reprezentantii Consiliului Judetean emit prin dispozitia presedintelui, vor verifica periodic prin sondaj, lucrarile in curs de executie.


3. In cazul constatarii unor abateri privind calitatea lucrarilor executate, se va sesiza I.C.L.P.U.A.T. pentru dispunerea masurilor legale.

4. In cazul sesizarii unor abateri privind decontarea lucrarilor executate, se va aprofunda controlul pe linie financiara de cate un colectiv numit prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean care va prezenta concluziile si propunerile spre aprobare in Delegatia permanenta.


CAPITOLUL VI - Receptia obiectivelor de investitii

1. Receptia obiectivelor de investitii se va face in conformitate cu H.G. 273/08.06.1994 publicata in Monitorul Oficial nr. 193/28.07.1994

2. In comisia de receptie va participa un reprezentant al Consiliului Judetean numit prin dispozitia presedintelui.

Filtre

Categorie articol: Diverse

Anunt Diamant Timisoreni.ro - publicitate online

Oferim publicitatea online prin intermediul site-urilor: timisoreni.ro, ​bucuresteni.ro, ​aradeni.ro, ​roportal.ro, ​clujeni.com, ​ghid-constructii.ro etc. si suport clientului pentru o promovara de calitatea in mediul online si SEO
https://www.timisoreni.ro/site/publicitate/